Tsy misy miadana ka afa-po - Philip Bliss

Philip Bliss

https://www.facebook.com/watch/?v=776990320256784

Do dia G
It Is Well with My Soul


1. Tsy misy miadana ka afa-po
Izay monina eto an-tany;
Fa izay tia sy mino ny
Tompo Jeso
No hahazo ny soa tsy lany.

Fiv : Mba irio, mba irio
Ny hananana an’i Jeso.

2. Raha misy mahory mahazo ety
Jeso no hanala izany;
Tsarovy ny avotra tao
Kalvary,
Fa nalatsany tany ny rany
Mba irio, Mba irio,
sns…

3. Izao maniry hanaraka Anao,
Ry Tompo Mpanafaka ota!
Fa fantatro tsara hatramin’zao
Ny fitiavanao ahy mpanota.
Mba irio, Mba irio,
sns…